นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การแจ้งเบาะแส

               บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนการกระทำใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

               เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมล์ กรรมการอิสระ

1.  ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์     E-mail :  citaniac@gmail.com

2.  คุณชนะ สิงห์รุ่งเรือง           E-mail :  acc_consultants@yahoo.com

3.  คุณนำพล เงินนำโชค         E-mail :  numpon_n@yahoo.com

4.  เลขานุการบริษัทฯ              E-mail :  cs@arrowpipe.com

 

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัทฯ 163 หมู่ 9 ซอยแบริ่ง 68 ถนน สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น