หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำคัญทางการเงิน...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำปี 2562

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.พ.62 การจ่ายเงินปันผลปี 2561,กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ การออก ESOP-W3 รายละเอียด
28 ก.พ.62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
28 ก.พ.62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
28 ก.พ.62 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
 29 เม.ย.62 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
7 พ.ค. 62  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท  รายละเอียด
14 พ.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  รายละเอียด
16 พ.ค. 62 รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท  รายละเอียด
5 มิ.ย. 62 แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
28 มิ.ย. 62 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (F53-5) รายละเอียด
6 ส.ค. 62 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) รายละเอียด
14 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ส.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
14 ส.ค. 62 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
14 ส.ค. 62 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ อนุมัติกรอบการลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า รายละเอียด
14 ส.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
19 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (แก้ไขงบกำไร-ขาดทุน) (สอบทานแล้ว) ZIP
28 ส.ค. 62 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
02 ก.ย. 62  แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) รายละเอียด
13 ก.ย. 62  แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W3) ครั้งที่ 1 รายละเอียด
30 ก.ย. 62  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W3 (F53-5) รายละเอียด
14 พ.ย.62 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ย.62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) รายละเอียด
14 พ.ย.62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 รายละเอียด
14 พ.ย.62 การเช่าที่ดินจากบุคคลเกี่ยวโยง และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย รายละเอียด

ประจำปี 2561

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.พ.61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
28 ก.พ.61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
28 ก.พ.61 การจ่ายเงินปันผลปี 2560 ,การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ(ESOP-W2),กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ,การลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า และการซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและสำนักงานสำหรับกลุ่มบริษัท รายละเอียด
28 ก.พ.61 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
 22 มี.ค.61  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
26 เม.ย. 61   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด 
 7 พ.ค.61  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด 
 14 พ.ค.61  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
 14 พ.ค.61   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
 31 พ.ค. 61  รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท รายละเอียด 
05 มิ.ย. 61 แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ครั้งที่ 1 รายละเอียด 
29 มิ.ย. 61 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (F53-5) รายละเอียด 
10 ส.ค.61 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 ส.ค.61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด 
10 ส.ค.61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด 
10 ส.ค.61 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด 
14 พ.ย. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ย. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
14 พ.ย. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
14 พ.ย. 61 สารสนเทศอนุมัติให้ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และ/หรือ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และศูนย์กระจายสินค้า สำหรับกลุ่มบริษัท รายละเอียด

ประจำปี 2560

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2560 งบการเงินปี 2559 ZIP
27 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 การจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 การออก ESOP-W2 และการเพิ่มทุน รายละเอียด
 25 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
03 พ.ค. 2560  ผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัท  รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 พ.ค. 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
12 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
05 มิ.ย. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่3 (ESOP-W1) รายละเอียด
 29 มิ.ย. 2560  แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
 14 ก.ค. 2560  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ESOP-W1) รายละเอียด
 11 ส.ค. 2560   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP