หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำคัญทางการเงิน...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำปี 2563

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.พ.63 งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
28 ก.พ.63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) รายละเอียด
28 ก.พ.63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียด
28 ก.พ.63 การจ่ายเงินปันผลปี 2562 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
20 มี.ค. 63  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563 รายละเอียด
 03 เม.ย. 63 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
 03 เม.ย. 63  แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
13 พ.ค. 63   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  ZIP
 13 พ.ค. 63   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) รายละเอียด 
 13 พ.ค. 63   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 รายละเอียด 
 13 พ.ค. 63   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายละเอียด 
 22 พ.ค. 63  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  รายละเอียด 
 11 มิ.ย. 63  แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563  รายละเอียด 
 16 มิ.ย. 63   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด 
01 ก.ค. 63   แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ครั้งที่ 3  รายละเอียด
01 ก.ค. 63 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (F53-5) รายละเอียด
11 ส.ค. 63 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 ส.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด
11 ส.ค. 63 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
     
     

ประจำปี 2562

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.พ.62 การจ่ายเงินปันผลปี 2561,กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ การออก ESOP-W3 รายละเอียด
28 ก.พ.62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
28 ก.พ.62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
28 ก.พ.62 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
 29 เม.ย.62 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
7 พ.ค. 62  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท  รายละเอียด
14 พ.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  รายละเอียด
16 พ.ค. 62 รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท  รายละเอียด
5 มิ.ย. 62 แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
28 มิ.ย. 62 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (F53-5) รายละเอียด
6 ส.ค. 62 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) รายละเอียด
14 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 ส.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
14 ส.ค. 62 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
14 ส.ค. 62 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ อนุมัติกรอบการลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า รายละเอียด
14 ส.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
19 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (แก้ไขงบกำไร-ขาดทุน) (สอบทานแล้ว) ZIP
28 ส.ค. 62 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
02 ก.ย. 62  แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) รายละเอียด
13 ก.ย. 62  แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W3) ครั้งที่ 1 รายละเอียด
30 ก.ย. 62  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W3 (F53-5) รายละเอียด
14 พ.ย.62 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ย.62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) รายละเอียด
14 พ.ย.62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 รายละเอียด
14 พ.ย.62 การเช่าที่ดินจากบุคคลเกี่ยวโยง และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย รายละเอียด

ประจำปี 2561

            วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.พ.61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
28 ก.พ.61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
28 ก.พ.61 การจ่ายเงินปันผลปี 2560 ,การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ(ESOP-W2),กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ,การลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า และการซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและสำนักงานสำหรับกลุ่มบริษัท รายละเอียด
28 ก.พ.61 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
 22 มี.ค.61  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
26 เม.ย. 61   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด 
 7 พ.ค.61  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด 
 14 พ.ค.61  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
 14 พ.ค.61   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
 31 พ.ค. 61  รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท รายละเอียด 
05 มิ.ย. 61 แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ครั้งที่ 1 รายละเอียด 
29 มิ.ย. 61 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (F53-5) รายละเอียด 
10 ส.ค.61 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 ส.ค.61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด 
10 ส.ค.61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด 
10 ส.ค.61 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด 
14 พ.ย. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
14 พ.ย. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
14 พ.ย. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
14 พ.ย. 61 สารสนเทศอนุมัติให้ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และ/หรือ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และศูนย์กระจายสินค้า สำหรับกลุ่มบริษัท รายละเอียด