หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

                                               รายการ                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม                                                                                                       
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประจำปี 2561


Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 

  

 

   

                                               รายการ                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2560  (Annual Report)                                                                                                               

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561                                                                                                                           
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การแก้ไขข้อบังคับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ข้อ 18 ข้อ 20 และข้อ 22
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  

      - ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์

      - นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง

      - นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์

นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

 

          

 

 

 

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

                                               รายการ                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม                                                                                                      
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  

 

 

ประจำปี 2560

 

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560                                                                                                            


 

 

ANNUAL REPORT 

                                              รายการ                                                       

                       ดาวน์โหลดเอกสาร                           

Annual report ประจำปี 2559                                                                                                                    
                        

   

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560                                                                                                   
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นิยามกรรมการอิสระ
รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2)
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมฯ
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 

                                               รายการ                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม                                                                                 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประจำปี 2559

 Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 

 

 

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                                       

 


ANNUAL REPORT
 

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
ANNUAL REPORT ประจำปี 2558                                                                                                               

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                                   
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมฯ
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 

 

                            รายการ                          ดาวน์โหลดเอกสาร
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษํทฯ