หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็น
บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด
67,528,874
26.61%
นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์
66,908,017
26.37%
นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ 17,980,506 7.09%
นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์
10,778,510 
4.25%
น.ส. สี แซ่เตีย  9,003,976 3.55%
นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 
7,003,091
2.76%
น.ส.จงกล  งามเลิศชัย
5,253,500
2.07%
นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์
4,378,183
1.73% 
นาย สกล งามเลิศชัย 2,700,000 1.06%
นางวัลภา ญาณสมบูรณ์ 2,469,300 0.97%
นายจงกิจ งามเลิศชัย 2,355,200 0.93%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,572,732 0.62%
นายธานินทร์  ตันประวัติ 1,262,650 0.5%

ข้อมูลจาก  http://www.set.or.th/  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562