หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็น
บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด
67,528,874
26.49%
นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์
66,908,017
26.25%
นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ 17,980,506 7.05%
นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์
12,745,631 
5.00%
น.ส. สี แซ่เตีย  9,153,476 3.59%
นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 
7,003,091
2.75%
น.ส.จงกล  งามเลิศชัย
5,273,500
2.07%
นายธนวัฒน์  ภัทรานุพันธุ์
4,928,863
1.93% 
นาย สกล งามเลิศชัย 2,775,100 1.09%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,540,181 1.00%
นางวัลภา ญาณสมบูรณ์ 2,469,300 0.97%
นายจงกิจ งามเลิศชัย 2,452,600 0.96%
นายสุธี  อริยชาติผดุงกิจ 1,600,000 0.63%

ข้อมูลจาก  http://www.set.or.th/  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564