หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การกำกับดูแลกิจการ
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การกำกับดูแลกิจการ

 

รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบการบริหารงบประมาณ
รายการระหว่างกัน Jan-Dec20 (Arrow)
รายการระหว่างกัน Jan-Dec20 (JSV)

อำนาจการดำเนินการ ประจำปี 2564

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ ประจำปี 2564

กฎบัตรในการบริหารจัดการ ประจำปี 2564

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564

การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564
รายงานความยั่งยืน  ประจำปี 2563