หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การกำกับดูแลกิจการ
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การกำกับดูแลกิจการ

 

รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบการบริหารงบประมาณ
รายการระหว่างกัน Jan-Dec21(Arrow)
รายการระหว่างกัน Jan-Dec21 (JSV)

อำนาจการดำเนินการ ประจำปี 2565

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ ประจำปี 2565

กฎบัตรในการบริหารจัดการ ประจำปี 2565

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565

การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565
รายงานความยั่งยืน  ประจำปี 2564