นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลการลงทุน

       “ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลราย ละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสียงที่ เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มิได้เป็น การแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอ ขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก ทรัพย์นี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

 

       หากแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่ เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้”

 

       บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสำเนาแสดงแบบรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 26959 999 โทรสาร 0 2695 9660 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th