หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำคัญทางการเงิน...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำปี 2565

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 65 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ESOP-W3) รายละเอียด
23 ก.พ.65 งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
23 ก.พ.65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
23 ก.พ.65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด
23 ก.พ.65 การจ่ายเงินปันผลปี 2564 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียด
24 ก.พ. 2565  แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
     

ประจำปี 2564

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด
23 ก.พ.64 งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
23 ก.พ.64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
23 ก.พ.64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
23 ก.พ.64 การจ่ายเงินปันผลปี 2563 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียด
 05 เม.ย. 64 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
26 เม.ย. 64 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
12 พ.ค. 64 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
12 พ.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ค. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
12 พ.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

ประจำปี 2563

 วันที่

รายการ ดาวน์โหลด
28 ก.พ.63 งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
28 ก.พ.63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) รายละเอียด
28 ก.พ.63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียด
28 ก.พ.63 การจ่ายเงินปันผลปี 2562 และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
20 มี.ค. 63  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563 รายละเอียด
 03 เม.ย. 63 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
 03 เม.ย. 63  แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
13 พ.ค. 63   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  ZIP
 13 พ.ค. 63   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) รายละเอียด 
 13 พ.ค. 63   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 รายละเอียด 
 13 พ.ค. 63   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายละเอียด 
 22 พ.ค. 63  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  รายละเอียด 
 11 มิ.ย. 63  แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563  รายละเอียด 
 16 มิ.ย. 63   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด 
01 ก.ค. 63   แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ครั้งที่ 3  รายละเอียด
01 ก.ค. 63 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (F53-5) รายละเอียด
11 ส.ค. 63 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 ส.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด
11 ส.ค. 63 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
14 ก.ย. 63   แจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W3) ครั้งที่ 2 รายละเอียด 
30 ก.ย. 63  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W3 (F53-5) รายละเอียด  
29 ต.ค. 63 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รายละเอียด 
10 พ.ย. 63 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 พ.ย. 63 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด 
10 พ.ย. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 รายละเอียด