หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย

Dealer

1. บริษัท สิริกุลการไฟฟ้าและบุตร จำกัด โทรศัพท์ 02 476 4072-5 เว็บไซต์ http://www.secsirikul.com

2. บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด  โทรศัพท์ 02 755 2688 เว็บไซต์ www.big-electric.com

3. บริษัท เบส โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด โทรศัพท์ 02 403 5416 เว็บไซต์ www.bestsolution.co.th

4. หจก. เอส.เค.อิเล็คตริคเอ็นจิเนียริ่ง (เทพารักษ์)   โทรศัพท์ 02 759 8303 

5.  ฮาร์ดแวร์ เฮาส์  โทรศัพท์  02-707-2222  เว็บไซต์ www.hardwarehouse.co.th 

6.   บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด โทรศัพท์ 02 889 6662  เว็บไซต์ http://www.evereng.com/

7.  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์  02 018 1111 เว็บไซต์  http://www.cssthai.com/

8.   บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด  โทรศัพท์  02 398 0159   เว็บไซต์  http://www.trp.co.th/

9.   บริษัท เมธีกุลวิศวกรรม จำกัด  โทรศัพท์  02 338 4199  เว็บไซต์ http://www.meteekul.co.th/

10. บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด โทรศัพท์  02 973 1212 เว็บไซต์  http://www.toprofit.co.th/

11. บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด โทรศัพท์ 02 530 9099 เว็บไซต์  http://www.gti.co.th

12. บริษัท เอ็น ซี เอส เน็ทเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02 508 0977 

เว็บไซต์  http://www.ncsnetwork.com/index.php

13. บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด โทรศัพท์ 02 115 0360-1 , 02 115 0363 เว็บไซต์ http://www.klangfaifa.com/ 

14. บริษัท พูนสิน เคเบิล จำกัด  โทรศัพท์ 02 741 4555 เว็บไซต์  http://www.poonsincable.co.th/ 

15. บริษัท ดี. อิเล็คทริค จำกัด (บางบัวทอง) โทรศัพท์ 02 147 4775 

16. ไทวัสดุ เว็บไซต์ http://www.thaiwatsadu.com/

17. Do Home อุบลวัสดุ   เว็บไซต์ https://www.dohome.co.th/ 

18. หจก. ก้อนมณีซัพพลาย  โทรศัพท์ 038 231 014 เว็บไซต์  www.khonmanee.com

19. บ.แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด โทร 02 628-2600, 02 280-3444   เว็บไซต์ www.sangchaigroup.com

20.บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด (จ.เชียงใหม่) 053 140160 - 1 โทรสาร 053 817 500  เว็บไซต์  https://www.vars.co.th/