นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การแจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมล์ กรรมการอิสระ

1. คุณสุรเดช จันทรานุรักษ์ E-mail : citaniac@gmail.com

2. คุณชนะ สิงห์รุ่งเรือง E-mail : acc_consultants@yahoo.com

3. คุณนำพล เงินนำโชค E-mail : numpon_n@yahoo.com

4. เลขานุการบริษัทฯ E-mail : cs@arrowpipe.com

 

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัทฯ 3088 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 30 ถนน สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270