หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

                                               รายการ                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม                                                                                                      
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 

 

ประจำปี 2560

 

Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560                                                                                                            


 

 

ANNUAL REPORT 

                                              รายการ                                                       

                       ดาวน์โหลดเอกสาร                           

Annual report ประจำปี 2559                                                                                                                    
                        

   

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560                                                                                                   
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นิยามกรรมการอิสระ
รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2)
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมฯ
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 

                                               รายการ                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม                                                                                 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประจำปี 2559

 Video การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 

 

 

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                                       

 


ANNUAL REPORT
 

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
ANNUAL REPORT ประจำปี 2558                                                                                                               

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 

                            รายการ                                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร                     
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                                   
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมฯ
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 

 

                            รายการ                          ดาวน์โหลดเอกสาร
คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษํทฯ

ประจำปี 2558

ข้อมูลประชุมสามัญประจำปี 2558

 

Video บันทึกการประชุมสามัญประจำปี 2558

 

ANNUAL REPORT 

 รายการ                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
Annual Report ประจำปี 2557 pdf

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 pdf
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมฯ
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แผนที่ ไบเทค บางนา

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558   

 


หนังสือแจ้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO)

 รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือแจ้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO)  

ประจำปี 2557

 

Annual Report ประจำปี 2557

 รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 Annual Report ประจำปี 2556